Trädslagsförsök med inriktning på biomassaproduktion – Etapp 2

 
Foto: Lars Rytter
 
En rapport om olika trädslags produktionspotential för skogsbränsle vid användning av bästa tillgängliga odlingsmaterial på bördiga åkermarker.

År 2009 planterades fem trädslagsförsök över landet. Syftet är att få kunskap om olika trädslags produktionspotential i odlingssystem inriktade mot biobränslen, då bästa tillgängliga odlingsmaterial används på bördiga åkermarker. De fem lokalerna är spridda över landet, från 56 till 64°N, och på varje lokal finns de sex trädslagen gran, hybridasp, hybridlärk/sibirisk lärk, poppel, Salix och vårtbjörk i fyra upprepningar. Vid inventeringar av trädslagsförsöken hösten 2010 framkom att vissa ytor inte hade tillräckligt hög överlevnad för att i framtiden ge jämna och slutna bestånd. Därför söktes och beviljades medel för att säkerställa trädslagsförsökens funktion och kvalitet. Under våren/-sommaren 2011 åtgärdades fyra av de fem lokalerna (Svalöv, Länghem, Bjästa och Lövånger) med hjälpplantering och ogräsbekämpning enligt plan. Vintern 2010/11 visade sig ha höga sorkpopulationer över hela landet. För trädslagsförsökens del innebar detta att behovet av plantor ökade något på de fyra åtgärdade lokalerna, men framför allt att lokalen Åkersta utanför Nyköping, som haft god överlevnad, förstördes av sorkangrepp. Där har alla ytor återplanterats förutom de som anlades med Salix. Salix-ytorna angreps visserligen av sork, men överlevnaden var hög och produktionsstudierna har kunnat fortsätta, men med vetskapen om att den första omloppstidens tillväxt satts ned p.g.a. av skador.

Under den nu avslutade Etapp 2 av trädslagsförsöket har samtliga trädslag på alla lokaler utom Nyköping mätts med avseende på höjd och stamdiameter. Salix-bestånden har mätts och provtagits destruktivt på samtliga lokaler för att bestämma biomassa, tillväxt och näringsuttag. Dessa ytor har sedermera avverkats varpå nästa omdrev startat. Inmätning och avverkning av Salix, liksom inmätning av övriga trädslag skedde efter 4 år i Svalöv och Länghem och efter 5 år på övriga lokaler.

Överlevnaden är generellt sett god efter komplettering och omplantering i Nyköping (>90 %) förutom i Lövånger där den är under 90 % för fyra av trädslagen. Resultaten visar att tillväxten hos Salix varit i snitt drygt 4,0 och 5,1 ton TS ha-1 år-1 i Svalöv respektive Länghem under det inledande 4-åriga omdrevet. I Nyköping, Bjästa och Lövånger var tillväxten i medeltal 3,9, 1,9 och 3,5 ton TS ha-1 år-1 under 5 års omdrev. I den avverkade biomassan uppskattades näringsinnehållet, uttryckt i kväve, till
31–73 kg N ha-1. Salix är det trädslag som överlag startat snabbast och medelhöjden var 3,8–5,8 m innan bestånden avverkades. Gran har som väntat haft den långsammaste inledande tillväxten och medelhöjden var endast omkring 1 m efter 4 och 5 år. Övriga trädslag hade medelhöjder som varierade mellan 1,5 m och 4,3 m. 

Läs mer i Arbetsrapporten nedan.

 
Nr 8-2015    Publicerad 2015-01-16 07:45